Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor

 

Comisia de disciplina pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale
 Temei legal : HOTĂRÂREA DE GUVERN Nr. 1344 din 31 octombrie 2007
privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină pentru secretarii UAT-urilor
Comisiile de disciplină sunt structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, care au competenţa de a analiza faptele funcţionarilor publici sesizate ca abateri disciplinare şi de a propune modul de soluţionare, prin individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz.
În cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice se constituie, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, o comisie de disciplină.
Comisia de disciplină are în componenţă 3 membri titulari, funcţionari publici definitivi numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnaţi de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, iar al treilea membru este desemnat, după caz, de organizaţia sau organizaţiile sindicale reprezentative ori de majoritatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru care este organizată comisia de disciplină. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se face prin vot secret.
La nivelul judetului Vrancea este constituita comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare prin Ordin al Prefectului nr. 299/07.09.2016 şi are următoarea componenţă:
 1. a) subprefectul care are atribuţii în domeniul verificării legalităţii;
 2. b) secretarul judeţului,
 3. c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul respectiv.
Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul instituţiei prefectului
Comisia de disciplină îndeplineşte următoarele atribuţii funcţionale:
 1. a) efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;
 2. b) propune sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării în condiţiile prezentei hotărâri, cu votul majorităţii membrilor comisiei;
 3. c) propune menţinerea sau anularea sancţiunii disciplinare prevăzute la 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, în cazul în care aceasta a fost contestată la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
Sesizarea se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
 1. a) numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea ori denumirea şi sediul persoanei juridice, precum şi numele şi funcţia reprezentantului legal;
 2. b) numele şi prenumele funcţionarului public a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară şi denumirea autorităţii sau a instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
 3. c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;
 4. d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
 5. e) adresa de corespondenţă, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. a);
 6. f) data;
 7. g) semnătura.
(2) Sesizarea se depune în termen de maximum 1 an şi 6 luni de la data săvârşirii faptei sesizate ca abatere disciplinară şi trebuie însoţită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susţin.