COMUNICAT DE PRESĂ

Mecanismul de decontare a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice

 

Pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice care găzduiesc pe raza administrativ-teritorială a județului Ilfov cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, Instituția Prefectului – Județul Ilfov aduce la cunoștință publică dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/252563.

► Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul Inspectoratului pentru Situații de Urgentă București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoana găzduită.

► Pentru a beneficia de decontarea prevăzută mai sus, persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află locuința în care sunt găzduite persoanele, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoțită de:

a) o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

b) copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduiți cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

► Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință.

► Cererile depuse după termenul prevăzut mai sus se soluționează în luna următoare.

► Modelul cererii, precum și cel al declarației pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la HG nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/252563.

► În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

Pașii următori ai mecanismului de decontare sunt prevăzuți de HG nr. 336/2022, respectiv:

  • centralizarea și certificarea de către autoritățile administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a cererilor de decontare;
  • transmiterea cererilor de decontare centralizate și certificate către ISU București-Ilfov;
  • virarea sumelor solicitate de către inspectoratul pentru situații de urgență către primării;
  • plata sumelor cuvenite către beneficiari în numerar sau prin virament bancar.