Dezbatere Regională privind progresul în implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030

Astăzi, 7 Februarie, prefectul județului Ilfov, doamna Simona NECULAE, a participat în cadrul evenimentului Dezbatere Regională privind progresul în implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.

Doamna prefect a avut următoarea alocuțiune:

“Viața noastră este legată de dezvoltarea durabilă, iar responsabilitatea noastră, prin instituțiile pe care le conducem, este atât pentru contemporani, cât și pentru generațiile ce vor urma, astfel că avem în vedere totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este una dintre opțiunile posibile, ci singura perspectivă raționalã a devenirii naționale, având ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluența factorilor economici, sociali și de mediu.

În județul Ilfov accentul este pus pe o colaborare interinstituționalã și, din acest punct de vedere, avem tot interesul ca, în anii care urmează, investițiile și schimbările sã aibă la bază obiectivele dezvoltării durabile.

Educația, știința, tehnologia, cercetarea, inovarea și digitalizarea reprezintă domeniile pe care noi, autoritățile, le avem în vedere prin toate proiectele și parteneriatele pe care le derulãm ori le sprijinim la nivelul instituțiilor la a căror conducere ne aflăm.

Am înțeles că dezvoltarea durabilă se bazează pe economia durabilã, iar o economie se construiește susținând educația, știința, tehnologia, cercetarea și inovarea.

În Ilfov conlucrăm alături de celelalte instituții și, la nivel de Instituție a Prefectului, continuăm acțiunile de sensibilizare, ne lărgim orizontul de cunoștințe, ne perfecționăm competențele și, împreună cu partenerii nostri, am convenit să depunem eforturi pentru a valorifica întregul potențial al educației, formării și culturii, aceștia fiind factori care favorizează crearea de locuri de muncă, creșterea economică și echitatea socialã.

Cred cu tărie cã educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții sunt indispensabile pentru crearea unei culturi a durabilității.

Educația este o calitate în sine și un mijloc deosebit de important de realizare a dezvoltării durabile.

Îmbunătățirea accesului egal la educație și formare de înaltă calitate în toate etapele vieții, de la educația pentru preșcolari până la învătământul superior și educația adulților, trebuie, așadar, sã fie un obiectiv principal.

Instituțiile de învățământ de la toate nivelurile trebuie încurajate și sprijinite, astfel încât să devinã locuri în care competențele în materie de durabilitate să nu fie doar predate, ci și practicate în mod activ.

De asemenea, felicit instituțiile care acordă o deosebită importanță aspectelor legate de reformarea și modernizarea sistemelor de învățământ.

Deunăzi am fost prezentã în localitatea Gruiu la inaugurarea unei grădinițe care respectă standardele europene și, prin aceasta, consider că județul nostru a mai făcut încã un pas către dezvoltare investind în educație prin parteneriatul a cărui investiție s-a ridicat la 12 milione de lei grație Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a Consiliului Județean Ilfov și a primăriei Gruiu.

În același timp, nu aș vrea să omitem importanța unei strânse conlucrări cu societatea civilă, partenerii sociali, comunitățile locale și cetățenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile pe care le vizăm la nivelul Ilfovului.

În acest scop, trebuie evidențiate patru obiective-cheie:

– protecția mediului, prin măsuri care să permită disocierea creșterii economice de impactul negativ asupra mediului;

– echitatea și coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversității culturale, egalității de șanse și prin combaterea discriminării de orice fel;

– prosperitatea economicã, prin promovarea cunoașterii, inovării și competitivității pentru asigurarea unor standarde de viață ridicate și unor locuri de muncă abundente și bine plătite;

– îndeplinirea responsabilităților internaționale ale UE prin promovarea instituțiilor democratice în slujba păcii, securității și libertății, a principiilor și practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.

Instituția Prefectului Județul Ilfov va continua sã sprijine proiectele, iar prin toate obiectivele sale, va sprijini dezvoltarea durabilã.

Dorința de a fi mai bine pregătiți, pentru a face față provocărilor prezente și viitoare, demonstrează responsabilitate față de generațiile care vin și crează premisele dezvoltării unei economii bazatã pe cunoaștere și performanță.

În final, doresc să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această dezbatere privind progresul înregistrat în implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilã a României 2030 și am convingerea cã Județul Ilfov alături de Capitala României va reuși să atingă un nivel ridicat al vieții socio-economice ca urmare a măsurilor și proiectelor implementate.” – doamna Simona NECULAE, prefect al județului Ilfov.